4534-logo-1.png
Inspectierapport GGD

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente {%ondernemer_gemeente%}  doet zij dit ook bij ONS Koters & Co voor BSO Koters & Co om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Laatste inspectierapport GGD        Alle Inspectierapporten GGD

4510-shutterstock-404406250.jpg